Abonnementsvilkår

ToonTV er en internet-baseret service (herefter benævnt Tjenesten), hvor der kræves køb af abonnement, således at servicen er tilgængelig på de platforme du har taget i brug (5 i alt). Igennem Tjenesten kan du få adgang til tegnefilm, læring, webcams og andet spændende indhold for børn i alderen 2 – 8 år i video format, gennem streaming eller ved download. For opdateret information om de aktuelle ToonTV tilbud, der er tilgængelige, se venligst forældresektionen på hjemmesiden ToonTV.dk (denne refereres herefter til som “Hjemmesiden”).

Information om os

Tjenesten udbydes af ToonTV Aps. (“ToonTV” eller “Vi” eller “Os”). Vi er registreret i Danmark:
ToonTV Aps.
Reventlowsgade 14, 3.
1651 København V
CVR nummer 19692736

vilkar

Adgang til og brug af Tjenesten

Du kan opnå adgang til Tjenesten ved at:

 • abonnere månedligt ved at vælge Tjenesten og betale månedligt forud (“Abonnementsbetaling”) indtil du framelder dig. Hver måned, du abonnerer på Tjenesten refereres til som “Abonnementsperioden”
 • hvor det er muligt, abonnere i en bindende periode og foretager Abonnementsbetaling, som specificeret i tilbuddet. Minimumsperioden, som du har accepteret at abonnere på Tjenesten og foretage abonnementsbetaling refereres til som “Bindingsperioden”.

Alternativt kan du få adgang til Tjenesten, som en del af en anden tjeneste, der udbydes af ToonTV eller med ToonTV koncernforbundne selskaber.

For at få adgang til Tjenesten skal du:

 • Være 18 år eller derover for at registrere en ToonTV konto
 • Være bosiddende i Danmark (“Territoriet “)
 • Bestå en sædvanlig kreditvurdering
 • Stå inde for, at den personlige information, som du har afgivet i forbindelse med registreringen, er sand og korrekt. Såfremt dine personlige oplysninger ændrer sig, skal du straks meddele ToonTV dette
 • Kun benytte Tjenesten indenfor Territoriet. ToonTV er på ingen måde ansvarlig for omkostninger, overtrædelser eller andet, der forekommer ved, at du benytter Tjenesten i udlandet
 • Kun benytter Tjenesten til personligt og privat brug, ikke til kommercielt eller offentligt brug
 • Sikre dig, at du har adgang til enten et passende mobilt netværk og/eller bredbåndsinternetforbindelse på egen bekostning
 • Sikre dig, at ethvert apparat (f.eks. computer, smartphone, iPad o.lign.), som du anvender for at få adgang til Tjenesten, er registreret på Hjemmesiden
 • Ikke benytte Tjenesten på ulovlig eller upassende vis og ikke tillade nogen anden at gøre dette
Afbrydelse

Skulle nogen bestemmelse i denne aftale være ugyldig eller umulig at håndhæve, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller forhindre håndhævelse af de resterende bestemmelser i denne aftale. Anvendelsen af denne bestemmelse skal håndhæves i det omfang, det er tilladt ved lov.

Annullering af din adgang tilToonTV

ToonTV forbeholder sig retten til at annullere eller suspendere din adgang til Tjenesten på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis ToonTV opsiger aftalen, vil du enten;

 • have adgang til Tjenesten (eller modtage en pro rata tilbagebetaling efter ToonTVs eget skøn) for resten af din nuværende Abonnementsperiode eller Bindingsperiode, men dit abonnement vil ikke blive fornyet, eller
 • have adgang til de(n) enkelte Tjeneste(r), som du allerede har købt, ved hjælp af en engangsbetaling for den resterende tid af den pågældende Tjeneste.

Såfremt det forekommer, at annulleringen skyldes;

 • uautoriseret eller mistanke om uautoriseret brug af Tjenesten
 • manglende overholdelse af disse vilkår og betingelser
 • overskridelse af betalingstermin med mere end 10 dage

vil ToonTV have ret til at opsige Tjenesten øjeblikkeligt, og de resterende abonnementsbetaling(er) vil straks være forfaldne til ToonTV.

Automatisk abonnementsfornyelse

Når du abonnerer på ToonTV, bliver dit abonnement automatisk fornyet med seks (6) måneder i slutningen af din Abonnementsperiode eller Bindingsperiode, og ToonTV fortsætter, indtil du opsiger abonnementet, med at trække betaling hver 6. måned fra det betalingskort, som du anvendte ved registreringen.

Ændringer

ToonTV forbeholder sig retten til, til enhver tid, at foretage ændringer i disse vilkår og betingelser. Ændringer vil fremgå på Hjemmesiden.

ToonTV anbefaler, at du holder dig opdateret ved jævnligt at besøge Hjemmesiden. Du vil blive gjort opmærksom på væsentlige ændringer via e-mail, mindst 30 dage før ændringen træder i kraft. Du kan ved væsentlige ændringer opsige abonnementet på den dag, hvor ændringen træder i kraft, på betingelse af, at ændringen ikke er ubestridt til fordel for forbrugeren, og at ToonTV har modtaget din forudgående underretning om opsigelsen. Hvis du ikke opsiger abonnementet som fastsat ovenfor, har du accepteret ændringen.

Betaling og restancer

Abonnement betales forud for 6 måneder og trækkes fra det betalingskort, du anvendte i forbindelse med din registrering.

Du tilkendegiver at have tilstrækkelige midler til rådighed for at dække din betaling, når denne forfalder. Forsinket betaling giver ToonTV ret til at opkræve renter i henhold til lov om renter. ToonTV har endvidere ret til at suspendere eller begrænse din adgang til eller brug af Tjenesten. Derudover har ToonTV ret til at opsige abonnementet i sin helhed med øjeblikkelig virkning i de tilfælde, hvor du er mere end 10 dage over forfald med betalingerne.

Brugerbetingelser

Disse vilkår og betingelser (sammen med de dokumenter, der refereres til her) gælder for og er juridisk bindende for alle brugere af denne Tjeneste. Du skal læse disse vilkår og betingelser og acceptere dem, før du benytter Tjenesten. Ved at benytte Tjenesten accepterer du disse vilkår og betingelser. Hvis du på noget tidspunkt ikke accepterer eller ikke er i stand til at efterleve betingelserne, er du ikke berettiget til at benytte Tjenesten.

Brugernavn og kodeord – sikkerhed

Efter registrering vil du blive bedt om at indtaste et brugernavn og kodeord. Dit brugernavn er din e-mail adresse og kodeordet det du har brugt ved registrering. Du skal holde disse oplysninger fortrolige, og du må ikke videregive dem til tredjepart. Brugernavnet og adgangskoden må kun bruges af dig og medlemmer af din husstand.

På ethvert givet tidspunkt, men med rimeligt varsel, har ToonTV ret til at anmode om, at du ændrer din adgangskode. Du anerkender, at en sådan ændring kan forårsage en midlertidig afbrydelse af din adgang til Tjenesten.

Hvis du har mistanke om, at dit brugernavn og/eller adgangskode bliver brugt af en anden, skal du straks underrette ToonTV med henblik på at få adgangskoden ændret. Hvis der for ToonTV er grund til at antage, at brugernavn og/eller adgangskode er blevet afsløret til, eller på anden måde misbruges af, en uautoriseret person, har ToonTV ret til straks at deaktivere Tjenesten og/eller gøre Tjenesten utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat forbudt adfærd

Den fulde aftale

Disse vilkår og betingelser, sammen med ToonTVs Fortrolighedspolitik udgør den fulde aftale imellem dig og ToonTV, og afløser alle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige.

Domsmyndighed og lovvalg

Aftalen reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Hvis der er en tvist mellem ToonTV og brugeren, skal parterne søge tvisten løst ved forhandling. Hvis parterne ved forhandling ikke kan blive enige, skal tvisten afgøres ved en dansk domstol.

E-mail adresse

Information m.v. fra ToonTV vil blive sendt til den e-mail-adresse, der er indtastet ved din registrering. Hvis du ændrer din e-mail-adresse, skal du hurtigst muligt opdatere din profil på Hjemmesiden. ToonTV har ret til at benytte den sidst indtastede e-mail-adresse som den korrekte kundeadresse.

Erstatning

Du accepterer at holde ToonTV og de med ToonTV koncernforbundne selskaber og hver af deres direktører, bestyrelsesmedlemmer, agenter, kontrahenter, partnere og ansatte skadesløse fra og mod eventuelle tab, ansvar, krav, efterspørgsel, omkostninger og udgifter, herunder advokatomkostninger, der udspringer af eller i forbindelse med en misligholdelse af disse vilkår og betingelser eller enhver overtrædelse af eventuelle love, regler eller tredjeparts rettigheder.

Force majeure

ToonTV står ikke til ansvar for svigt, nedbrud eller anden mangel på opfyldelse af disse betingelser og vilkår, forårsaget af begivenheder, der ligger uden for ToonTVs rimelige kontrol.

Fortrolighedspolitik

Vi behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med vores Fortrolighedspolitik, som du kan se på Hjemmesiden.

Fortrydelsesfrist

Hvis du lige har tilmeldt dig ToonTV på internettet, og du har skiftet mening om abonnering, har du ret til at opsige dit abonnement og få en fuld refusion inden for 14 dage efter købet. Ved køb af abonnement, begynder fortrydelsesfristen, når du har modtaget bekræftelse på abonnementet. Dog bør du være opmærksom på, at hvis du logger ind på ToonTV og aktiverer Tjenesten, inden for fortrydelsesfristen, vil du ikke længere have ret til at fortryde dit køb og få en refusion. For at fortryde dit køb og dermed aktivere fortrydelsesfristen, sendes en e-mail til ToonTVs kundeservice på kundeservice@toontv.dk.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alt indhold i Tjenesten er beskyttet af danske og internationale love angående ophavsret. Alt materiale og indhold, der udgør en del af Tjenesten, ejes eller er licenseret af ToonTV. ToonTV giver dig udelukkende en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset licens til at benytte disse rettigheder til personlig og privat brug (og ikke til kommercielle formål), forudsat at du ikke

 • kopierer, udgiver, reproducerer, udlejer, offentliggør, sender, distribuerer, transmitterer eller gør Tjenestens indhold tilgængelig for offentligheden, eller autoriserer andre til at gøre det
 • downloader, videresender eller deler noget af indholdet fra Tjenesten, tager adgang til indholdet fra et apparat, som ikke er registreret af dig eller opkræver gebyr for at se Tjenesten
 • omgår, modificerer, fjerner, dekompilerer, demonterer, ændrer eller på anden måde manipulerer med nogen sikkerhed eller kryptering eller anden teknologi eller software, der er en del af Tjenesten.

Overtrædelse af disse regler og brud på ToonTVs rettigheder vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af disse vilkår og betingelser, der giver ToonTV retten til straks at lukke Tjenesten og gøre Tjenesten utilgængelig for dig, eller på anden måde forhindre fortsat forbudt adfærd.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål o.lign. er du velkommen til at kontakte os på kundeservice@toontv.dk eller facebook.com/toontv

Links fra vores hjemmeside

Når du bruger Hjemmesiden, kan den indeholde links til andre hjemmesider, der leveres af tredjeparter. ToonTV har ingen kontrol over disse hjemmesider og vedkender sig intet ansvar for dem eller for noget tab eller nogen skade, der måtte ske ved brug af dem.

Opsigelse

Medmindre du er i en Bindingsperiode, er der ingen periode med forpligtelse til at bruge Tjenesten, og hvis du ønsker at opsige dit abonnement, skal du gå til “Min profil” på Hjemmesiden her nedest er der et “deaktiver” link du anvender for at deaktivere dit abonnement. Opsigelse vil herefter blive gennemført af systemet;

 • ved udløbet af den Abonnementsperiode, inden for hvilken du oplyser ToonTV, at du ønsker at opsige; eller
 • når du giver ToonTV varsel i overensstemmelse med “Ændring af Tjeneste”, “Prisændringer” m.v., til udløbet af det opsigelsesvarsel, der er nævnt i disse bestemmelser.

Hvis du bruger Tjenesten med en Bindingsperiode, skal du abonnere på Tjenesten mindst til slutningen af sådan en Bindingsperiode. Du kan kun opsige dit abonnement til ophør under en Bindingsperiode ved at give ToonTV syv (7) dages varsel indenfor 21 dage efter modtagelse af varsel fra ToonTV om at:

 • der er en prisændring, som påvirker din Tjeneste
 • en ændring i Tjenesten fører til en betydelig ulempe for dig
 • der er en ændring/tilføjelse af væsentlig karakter af disse vilkår og betingelser, og ændringen ikke er ubestridt til fordel for forbrugeren.

Medmindre din opsigelse falder inden for nedenstående fortrydelsesfrist, vil ToonTV ikke tilbagebetale nogen indbetalinger for Bindingsperioden.

Overdragelse

Aftalen er kun gældende for individuelle brugere, og du må ikke overdrage aftalen eller nogen del heraf til tredjepart. ToonTV har ret til at overdrage denne aftale eller enhver del heraf til en tredjepart.

Prisændringer

ToonTV skal give dig mindst 30 dages varsel per e-mail eller offentliggørelse på Hjemmesiden, hvis der forekommer ændringer i priser under en Abonnementsperiode. Dog er en ændring i priserne tilladt med kortere varsel eller under en Bindingsperiode, hvis ToonTVs omkostninger for at gøre Tjenesten tilgængelig stiger, som følge af ændrede skatter eller generelle prisstigninger, valutakursudsving, ændring i priser til tredjemand, beslutninger fra myndighedernes side, eller ændringer i lovgivning eller andre vedtægter, og hvor ændringen svarer til et beløb ikke større end de øgede omkostninger.

Hvis du ikke accepterer ændringen i prisen, har du ret til at annullere alle ikke-bindende abonnementer fra den dag, ændringen træder i kraft, på betingelse af, at ToonTV har modtaget meddelelse om dette mindst tre (3) dage før ændringen effektiviseres. Hvis du er i en Bindingsperiode, har du ret til at opsige dit abonnement fra den dag, hvor ændringen træder i kraft, på betingelse af, at ToonTV har modtaget mindst syv (7) dages varsel om dette inden 21 dage efter modtagelsen af meddelelsen om ændringen fra ToonTV.

En ændring i priser som nævnt ovenfor omfatter også indførelsen af gebyrer m.v.

Priser

Betaling blir oppkrevd i samsvar med den aktuelle prislisten hver gang. Prisene er tilgjengelige på Hjemmesiden og kan bli endret over tid, som opplyst overfor deg i overensstemmelse med disse vilkårene. Ingen betalinger vil refunderes, med forbehold om dine rettigheter i henhold til «Angrefrist» og ToonTV gir ikke rabatt eller tilbakebetaling i forbindelse med manglende bruk eller delvis bruk av Tjenesten.

Prøvetilbud uden abonnement

ToonTV kan tilbyde nye kunder en specifik periode med gratis brug af ToonTV (“Tilbuddet”). For at benytte dig af Tilbuddet, skal du opfylde følgende krav:

 • Du har ikke været abonnementskunde hos ToonTV i løbet af de sidste seks (6) måneder
 • Du eller et andet medlem af din husholdning har ikke tidligere benyttet sig af Tilbuddet eller andet lignende kampagnetilbud

Tilbuddet giver dig ret til at benytte ToonTV uden abonnementsomkostninger i en specifik periode, som begynder, når du har læst Tilbuddet og bekræftet kontoinformationerne på Hjemmesiden samt oplyst dit kreditkort til validering og ID-sikring. Hvis du ikke registrerer dit kreditkort kan du ikke se kanalen.

Efter Tilbuddets afslutning, vil du blive opkrævet for abonnementet med de gældende priser, som er anført på Hjemmesiden, hvis du ikke aktivt vælger at opsige abonnementet. Skulle du vælge ikke at blive en betalende kunde, skal abonnementet opsiges i løbet af  Tilbudsperioden.

Sikkerhed

Du må ikke forsøge at omgå ToonTVs sikkerhedssystem eller forsøge at teste Tjenestens sikkerhedssystem.

Du må ikke bruge Tjenesten på en måde, der kan skade, lukke ned, overbelaste, forringe eller krænke andre brugeres brug af Tjenesten. Dette omfatter at sende eller overføre materiale, der indeholder software virus eller andre computerkoder, filer eller programmer, designet til at skade, afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware, eller udstyr, der er forbundet direkte eller indirekte til Tjenesten.

Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til noget computersystem, netværk, indhold eller oplysninger på Tjenesten, eller systemer, der danner Tjenesten. Du må heller ikke forsøge at opnå adgang til materiale eller information, som ikke bevidst er blevet gjort tilgængeligt eller opnåeligt fra Tjenesten.

Overtrædelse af ovennævnte vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af disse vilkår og betingelser, der giver ToonTV retten til straks at lukke Tjenesten for dig og/eller gøre Tjenesten utilgængelig for dig, eller på anden måde forhindre fortsat uacceptabel adfærd.

Utstyr, systemer og forbindelser

Tjenestens kvalitet avhenger av ditt utstyr, systemer og forbindelse. Før du abonnerer på Tjenesten, må du selv sikre, at du har det nødvendige utstyr, systemer og forbindelse for å kunne bruke Tjenesten korrekt.

Minimums systemkrav er spesifisert på Hjemmesiden. Overholdelse av disse er likevel ingen garanti for at du alltid vil være i stand til å bruke Tjenesten med suksess.

ToonTV kan fra tid til annen og etter eget skjønn bestemme hvilke apparater du har tillatelse til å benytte for å kunne bruke Tjenesten. Du har bare rett til å registrere og bruke Tjenesten på maksimalt fem (5) apparater. Det fremgår av Hjemmesiden, hvilken type apparater Tjenesten kan brukes på, samt hvilke apparater er registrert i ditt navn.

Du aksepterer at tilgjengeligheten til Tjenesten kan bli påvirket av internettsvikt eller av andre nettverk, ISP, elektroniske-, computer-, kommunikasjonsproblemer eller -svikt, og at ToonTV ikke er ansvarlig for slike problemer og/eller svikt.

Vores ansvar

Tjenesten udbydes på et “Som beset” og en “Som tilgængelig” basis, og ToonTV giver ingen garanti med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indhold, information eller andet materiale, på eller via Tjenesten.

I den videst mulige udstrækning giver ToonTV ingen garanti, udtrykkeligt eller stiltiende, med hensyn til funktion, tilgængelighed, kvalitet, brugervenlighed eller sikkerhed af Tjenesten.

Under ingen omstændigheder vil ToonTV, dets datterselskaber, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, licensgivere eller tredjemand være ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, tilfældige, skader eller følgeskader som følge af brugen eller manglende evne til at bruge Tjenesten eller nogen tredjeparts softwaretjeneste med adgang fra Hjemmesiden eller Tjenesten.